scorecardresearch
Daha iyi hizmet vermek için bu websitesinde çerezler kullanıyoruz.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerez nedir?

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor. Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir. İzniniz şu alanlar için geçerlidir: web.tv

Uğur Dündar-Kim Bu AKP’li Vekil?

10 izlenme
Kategori Haber
Eklenme Tarihi 3 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
Ön­ce­ki ak­şam Halk TV’­de ana ha­ber bül­te­ni­ni sey­re­di­yo­rum. La­le Özan Ars­lan, Gü­ney­do­ğu­’da ya­şa­nan­la­rı an­la­tı­yor. Ko­nu­ğu ise ka­çak­çı­lık, or­ga­ni­ze suç­lar ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye yıl­la­rı­nı ver­miş emek­li Kur­may Al­bay Aziz Er­gen… Dü­rüst­lü­ğü ve ce­sa­re­tiy­le ef­sa­ne­le­şen Sa­det­tin Tan­ta­n’­ın İçiş­le­ri Ba­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de, ener­ji sek­tö­rün­de­ki bü­yük yol­suz­luk­la­rı or­ta­ya çı­kar­mak ama­cıy­la ya­pı­lan “Be­yaz Ener­ji­” ope­ras­yo­nun­dan çok iyi ta­nı­dı­ğı­mız Er­gen, tüy­le­ri­mi ür­per­ten şu anı­sı­nı pay­la­şı­yor: * * * “O sı­ra­da Gü­ney­do­ğu­’da, bir­çok ilin bağ­lı ol­du­ğu Asa­yiş Böl­ge Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın Kur­may Baş­ka­nı­yım. Pe­ri­yo­dik ola­rak yap­tı­ğı­mız ‘Halk Gün­le­ri­’nin bi­rin­de, ar­ka­daş­la­rım Meh­met­çik Ders­ha­ne­le­riy­le eği­tim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­muz 25 gen­cin be­nim­le gö­rüş­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di­ler. Kal­kıp yan­la­rı­na git­tim. Genç­ler li­se­yi bi­tir­dik­le­ri­ni, üni­ver­si­te sı­na­vın­da ba­şa­rı şans­la­rı­nın çok az ol­ma­sı ne­de­niy­le işe gi­rip ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Araş­tır­dım. An­ka­ra­’dan 100 kad­ro gel­di­ği­ni be­lir­le­dim. Bun­la­rın 60’ı Te­kel İda­re­si, 20’si İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, 20’si de Mil­li Eği­ti­m’­e ait­ti. Genç­le­ri bu kad­ro­la­ra yer­leş­tir­mek için gi­ri­şim­de bu­lun­du­ğum­da, böl­ge­nin bir ANA­P’­lı mil­let­ve­ki­lin­ce 10 bin mark (O sı­ra­da he­nüz Eu­ro­’ya ge­çil­me­miş­ti) kar­şı­lı­ğın­da sa­tıl­dı­ğı­nı tes­pit et­tim. Uzat­ma­ya­lım Ka­pa­dok­ya böl­ge­sin­de­ki otel­ci­le­re ri­ca ede­rek, genç­le­rin 13’ü­nü işe yer­leş­tir­dim. Da­ha son­ra muh­tar­lar­dan öğ­ren­dim ki, iş bu­la­ma­yan di­ğer­le­ri da­ğa çı­kıp PKK te­rör ör­gü­tü­ne ka­tıl­mış­lar. O si­ya­set­çi ise dev­ran dö­nün­ce AK­P’­ye ge­çip mil­let­ve­ki­li ol­du. Ha­len Mec­li­s’­te AKP sı­ra­la­rın­da otu­ru­yor ve te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da ha­ra­ret­li ko­nuş­ma­lar ya­pı­yor!.. * * * Tüy­le­ri­mi ür­per­ten bu açık­la­ma­la­rı din­le­dik­ten son­ra emek­li Al­bay Aziz Er­ge­n’­i ara­dım. Yan­lış yaz­ma­mak için şim­di siz­ler­le pay­laş­tı­ğım bil­gi­le­ri bir kez da­ha doğ­ru­lat­tım. Er­gen, ka­mu kad­ro­la­rı­nı 10 bin mar­k­a sat­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği mil­let­ve­ki­li­nin is­mi­ni ver­me­di, an­cak kö­şem­de yaz­dı­ğım tak­dir­de me­sa­jın he­de­fi­ne ula­şa­ca­ğı­nı be­lirt­mek­le ye­tin­di. Hat­ta “Bu ki­şiy­le te­le­viz­yo­na çı­kıp si­zin yö­ne­te­ce­ği­niz bir prog­ram­da yüz­leş­me­ye bi­le ha­zı­rım. Ce­sa­re­ti var­sa, gel­sin kar­şı­ma!” de­di. Bu ara­da mil­let­ve­ki­li­nin o pa­ra­lar­la uça­ğa at­la­yıp, uzak di­yar­lar­da ku­mar oy­na­ma­ya git­ti­ği­ni de söy­le­di!.. * * * Sev­gi­li okur­la­rım, Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu­’yu çok iyi bi­li­rim. Hat­ta o top­rak­la­rı ka­rış ka­rış gez­dim di­ye­bi­li­rim. Ora­lar­da ya­şam bı­çak sır­tın­da­dır. İş bu­la­bi­len genç­ler çok şans­lı­dır. Bu­la­ma­yan­la­rın ço­ğu ise ya gur­bet yol­la­rın­da, ya da dağ­da­dır! * * * Sö­zün özü­ne ge­lir­sek; Yol­suz­luk ve te­rör sa­vaş­çı­sı emek­li ko­mu­tan Aziz Er­gen, genç­le­ri da­ğa çı­kıp te­rö­rist ol­mak­tan kur­ta­ra­cak ka­mu kad­ro­la­rı­nı sa­tan AK­P’­li ve­ki­li te­le­viz­yon­da yüz­leş­me­ye da­vet ede­rek şu çağ­rı­yı ya­pı­yor: “Hem o kad­ro­la­rı sa­tıp ne­re­ler­de ku­mar oy­na­dı­ğı­nı ko­nu­şa­lım, hem de te­rö­rün tüm bo­yut­la­rı­nı hal­kı­mı­zın önün­de tar­tı­şa­lım. Hod­ri Mey­dan!..” Uğur Dündar - Sözcü Gazetesi
Etiketler